ความสำเร็จของนีโอ

Neo Physics Excellent Award ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2563


 

100 คะแนนเต็ม ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2559

Visitors: 165,102