ณัฐภัทร ไชยเจริญวัฒนา

100 คะแนนเต็ม ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2559

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     

 

 

 

Visitors: 249,875