อ.นุศรา วัฒนผดุงศักดิ์

ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร

 
 

การศึกษา 

  • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้บริหาร นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
  • กรรมการบริหารโรงเรียนราชินี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนนอกระบบ
  • เหรัญญิก สมาคมครูและผู้บริหารกวดวิชา

 

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ.2555– 2557 ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
  • พ.ศ.2553 –2555 กรรมการและเลขานุการ ชมรมนักเรียนเก่าราชินี
  • พ.ศ.2544– 2546 ประธานรุ่น ครุศาตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Visitors: 236,732