อ.นุศรา วัฒนผดุงศักดิ์

ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร

 
 

การศึกษา 

 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้บริหาร นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • กรรมการบริหารโรงเรียนราชินี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 • กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนนอกระบบ
 • เหรัญญิก สมาคมครูและผู้บริหารกวดวิชา

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2555– 2557 ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
 • พ.ศ.2553 –2555 กรรมการและเลขานุการ ชมรมนักเรียนเก่าราชินี
 • พ.ศ.2544– 2546 ประธานรุ่น ครุศาตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ติวแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ติวเตอร์ฟิสิกส์ชื่อดัง แห่งนีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 40 ปี และยังเป็นคณะกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกร...
  • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
  • การศึกษา ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 (Distinction) Engineering with Finance, University College London ประเทศอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลพระราชทานเรียนดี "ทุนภูมิพ...
Visitors: 249,871