อ.นุศรา วัฒนผดุงศักดิ์

ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร

 

การศึกษา 

 • ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
 • กรรมการบริหารโรงเรียนราชินี ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
 • กรรมการบริหาร สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนนอกระบบ
 • เหรัญญิก สมาคมครูและผู้บริหารกวดวิชา

 

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ.2555– 2557 ผู้ช่วยเลขานุการ สมาคมนักเรียนเก่าราชินี
 • พ.ศ.2553 –2555 กรรมการและเลขานุการ ชมรมนักเรียนเก่าราชินี
 • พ.ศ.2544– 2546 ประธานรุ่น ครุศาตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการสอนวิชาฟิสิกส์ จนสามารถทำให้สถาบันกวดวิชานีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ มีชื่อเสียงโด่งดัง การันตีโดยน้องที่เรียนสอบฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม (9 วิชาสามัญ) ปีล่าสุด ...
  • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
  • การศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ IE(Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุน 100% ต่อเนื่อง 4 ปี วิศวกรรมศาสตร์ I...
Visitors: 114,723