อ.พิสิฎฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์

    • ประวัติผู้รับใบอนุญาต และผู้บริหาร การศึกษา ระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตำ...
    • การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์ SIIT (Sirindhorn International Institute of Technology) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท IBM : International Business Management , ...
    • การศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง รางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" วิศวกรรมศาสตร์ IE(Industrial Engineering) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุน 100% ต่อเน...
Visitors: 134,662